Onze visie & missie - of wat is de DNA van het Kruispunt?

Het Kruispunt is een jonge levendige Protestantse Gemeente in het centrum van Eindhoven. Er zijn ruim 300 leden en gasten die vanuit allerlei kerkelijke en niet-kerkelijke achtergronden en leeftijden bij elkaar komen omdat ze geraakt zijn of geraakt willen worden door Jezus Christus. Wij geloven dat niemand zo bijzonder en buitengewoon belangrijk is als Jezus van Nazareth. In de Bijbel draait alles over Hem; wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft; wat Hij ons geeft en wat Hij van ons verwacht. 

Wij verlangen daarom ernaar een gemeente te zijn waar Christus centraal staat en waar wij telkens weer vragen hoe onze relatie met de levende God opgebouwd en geleefd kan worden.

Als wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Eindhoven staat het Kruispunt qua leer natuurlijk in de protestantse traditie’ met haar belijdenissen maar de wijze hoe wij bijvoorbeeld kerkdiensten houden is gekenmerkt door het streven de boodschap van de Bijbel helder en begrijpelijk te formulieren in de taal van vandaag met o.a. visuele communicatiemiddelen die het evangelie toegankelijker kunnen maken. 

Muziek is een fantastische manier om de verschillende aspecten van het geloofsleven weer te geven. Daarom zijn er ook verschillende muziekteams die de gemeentezang enthousiast ondersteunen. Wij trachten naar een gezonde balans van vertrouwde en nieuwe liederen en zingen uit verschillende bundels zoals Op Toonhoogte, Opwekking of het Liedboek voor de kerken

Naast het zingen van liederen neemt het gebed in al haar dimensies een belangrijke plaats in om God te eren maar ook om heel concreet te verwachten dat God ingrijpt in ons leven. Onze Vader in de Hemel weet wat wij nodig hebben (Mat. 6:32) maar Hij wil gebeden zijn. In onze gebeden uit zich ons geloof. Daarom is er tijdens en na de kerkdienst de mogelijkheid dat voor persoonlijke gebedsintenties gebeden wordt.  

Kerkzijn is echter niet beperkt tot zondagochtend. Er zijn diverse bijeenkomsten op zondagavond en door de weeks die rekening houden met de verschillende behoeftes om te kunnen groeien in het geloof en de vertaalslag naar de vragen in onze tijd te kunnen maken. Vanuit deze visie bieden wij daarom ook verschillende activiteiten aan die helpen een levendig geloof te ontdekken en deze ook te verwoorden in hedendaagse taal. Veel tijd en energie is erop gericht de Bijbel in haar rijkdom te verkennen, lijnen te ontdekken en historische achtergronden te leren kennen om de brug naar het heden op een verantwoorde manier te slaan. 

Wij geloven dat gezond christelijk geloof ook het denken en doen in Jezus naam stimuleert. In verbondenheid met Christus en gedreven door de ervaring van Gods genade willen omzien naar elkaar en ondersteunen diverse diaconale of missionaire projecten. 

Uiteraard hebben wij niet alle antwoorden op de brandende vragen over God en het leven; soms kunnen wij niets anders doen dan te verwijzen naar de Bron waar antwoorden te vinden zijn. 

Het spreekt voor zich dat niet iedereen in het Kruispunt op de zelfde manier gelooft en in bepaalde vragen een andere zichtwijze heeft. Wij houden ons hierbij aan het advies dat Augustinus wordt toegeschreven: In de hoofdzaak zoeken we eenheid, in bijzaken vrijheid en over alles vrede. Vooral willen wij erover waken dat bijzaken van het geloof niet tot hoofdzaken worden en de blik op het evangelie vertroebelen.